top of page

RISICOBEREKENING BUISLEIDING

Op 1 november 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen in werking getreden.

1500 meter rond plangebied.png

INVENTARISEREN VAN GEGEVENS

screenshot_tabel.png

MODELLEREN VAN DE RISICO'S

voorpagina PAG rapport.png

VASTLEGGEN BEVINDINGEN EN AANBEVELINGEN

Relevante data

Tijdens de inventarisatiefase worden de benodigde gegevens voor de berekening verzameld. Het gaat om buisleidingsgegevens, omgevingskenmerken en de gegevens van het plangebied. De brongegevens worden voor een belanrijk deel betrokken van onze eigen EV-Signaleringskaart.

Risicoberekening

Door de overheid en de Gasunie is het rekenmodel Carola beschikbaar gesteld. Dit rekenmodel is de vereenvoudigde versie van het rekenmodel Pipesafe dat internationaal wordt toegepast voor het berekenen van de risico's van buisleidingen. Na het beschikbaar stellen van de buisleidinggegevens door de Gasunie, kan met de berekening de risico's voor de omgeving worden bepaald. Deze risico's komen tot uiting in een plaatsgebonden- en groepsrisico.

Rapportage

In de rapportage van de berekening wordt het plaatsgebonden risico beschouwd en wordt de hoogte van het groepsrisico verantwoord. Deze methodiek is verplicht voor alle ruimtelijke ontwikkelingen in de nabijheid van buisleidingen. Met de toepassing van deze methodiek kan nieuwe bebouwing of nieuwe functies verantwoord worden toegestaan in het invloedsgebied van de buisleiding. De informatie in het rapport geldt als achtergrond in de ruimtelijke onderbouwing of toelichting bestemmingsplan.

Kunnen wij iets voor u betekenen? Neem vandaag contact met ons op.

Risicoberekening buisleiding: Services
bottom of page