top of page

RISICOBEREKENING TRANSPORTROUTE

RWS jaarintensiteiten VGS.png

INVENTARISEREN VAN GEGEVENS

rbmii_2.jpg

MODELLEREN VAN DE RISICO'S

voorpagina PAG rapport.png

VASTLEGGEN BEVINDINGEN EN AANBEVELINGEN

Relevante data

Tijdens de inventarisatiefase worden de benodigde gegevens voor de berekening verzameld. Het gaat om soorten en hoevelheden gevaarlijke stoffen, omgevingskenmerken en de gegevens van het plangebied. De brongegevens worden voor een belangrijk deel betrokken van onze eigen EV-Signaleringskaart.

Risicoberekening Weg

Door de overheid is het rekenmodel RBMII beschikbaar gesteld. Dit rekenmodel moet worden toegepast voor het berekenen van de risico's van transportroutes over weg, water en spoor. Na het betrekken van de informatie uit de tellingen van RWS, kan met de berekening de risico's voor de omgeving worden bepaald. Deze risico's komen tot uiting in een plaatsgebonden- en groepsrisico.

Rapportage

In de rapportage van de berekening wordt het plaatsgebonden risico beschouwd en wordt de hoogte van het groepsrisico verantwoord. Deze methodiek is verplicht voor alle ruimtelijke ontwikkelingen in de nabijheid van transportroutes. Met de toepassing van deze methodiek kan nieuwe bebouwing of nieuwe functies verantwoord worden toegestaan in het invloedsgebied van de buisleiding. De informatie in het rapport geldt als achtergrond in de ruimtelijke onderbouwing of toelichting bestemmingsplan.

Kunnen wij iets voor u betekenen? Neem vandaag contact met ons op.

Risicoberekening transportroute: Services
bottom of page