top of page

RISICOBEREKENING INRICHTING

Bedrijven die grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen opslaan vallen onder specifieke regelgeving. Voor die bedrijven is het vaak nodig de risico's voor de omgeving door berekening vast te stellen. Wij voeren die berekeningen uit, overleggen met het bevoegde gezag en bewaken de belangen van de opdrachtgever.

Chemische fabriek

INVENTARISEREN VAN GEGEVENS

SafetiNL_1.jpg

MODELLEREN VAN DE RISICO'S

voorpagina PAG rapport.png

VASTLEGGEN BEVINDINGEN EN AANBEVELINGEN

Relevante data

Tijdens de inventarisatiefase worden de benodigde gegevens voor de berekening verzameld. Het gaat om soorten en hoeveelheden gevaarlijke stoffen, omgevingskenmerken en de gegevens van het plangebied. De brongegevens worden voor een belangrijk deel betrokken van onze eigen EV-Signaleringskaart.

Risicoberekening

Door de overheid is het rekenmodel SafetiNL beschikbaar gesteld. Dit rekenmodel moet worden toegepast voor het berekenen van de risico's van risicorelevante activiteiten binnen inrichtingen. Na het betrekken van de informatie van de processen bij de opdrachtgever, kan met de berekening de risico's voor de omgeving worden bepaald. Deze risico's komen tot uiting in een plaatsgebonden- en groepsrisico.

Rapportage

In de rapportage van de berekening wordt het plaatsgebonden risico beschouwd en wordt de hoogte van het groepsrisico vastgesteld. Deze methodiek is verplicht voor risicovolle activiteiten. De toepassing van deze methodiek is verplicht bij de aanvraag van een nieuwe omgevingsvergunning. De informatie in het rapport geeft duidelijkheid over de ligging van risicocontouren en draagt bij aan de verantwoording van het groepsrisico.

Kunnen wij iets voor u betekenen? Neem vandaag contact met ons op.

Risicoberekening inrichtingen: Services
bottom of page