top of page

VEILIGHEID

OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN PGS15

Opslag van gevaarlijke stoffen moet plaatsvinden volgens de richtlijn PGS15. Deze richtlijn wordt aangestuurd door het Activiteitenbesluit of uw omgevingsvergunning Milieu. Het is van belang gevaarlijke stoffen volgens deze richtlijn op te slaan. Niet alleen het Wm-bevoegd gezag maar ook inspectie SZW, ILenT, veiligheidsregio's en verzekeraars passen deze toe.


In de richtlijn PGS15 is het zogenaamde 'gelijkwaardigheidsbeginsel' opgenomen. Dat betekent dat een goed onderbouwd alternatief  als gelijkwaardig kan worden beschouwd in een situatie dat een basisvoorziening uit PGS15 binnen het  bedrijf niet past.

Lees meer

Depositphotos_87620934_original.jpg
Wandelen Onder Gas Pipes

RISICOBEREKENING BUISLEIDINGEN

Ondergrondse aardgas buisleidingen voorzien woningen en bedrijven al decennia van Groninger aardgas voor verwarming en het gebruik in industriële processen. Het is in al die jaren een bijzonder veilig transportmedium gebleken. Desalniettemin kan het ook fout gaan met buisleidingen. Zoals in het Belgische Gellingen in 2004. Daar veroorzaakte een graafmachine schade aan een buisleiding met een grote explosie en enkele doden tot gevolg.

In Nederland is mede door die ramp het Besluit externe veiligheid buisleidingen in werking getreden.

Lees verder...

RISICOBEREKENING INRICHTINGEN

In Nederland kennen we de zogenaamde 'risicogerichte benadering'. Dat wil zeggen dat we de gevolgen van bijvoorbeeld een explosie vermenigvuldigen met de kans dat een explosie zich voordoet. Door hiermee te rekenen kunnen punten van gelijk risico op een kaart worden weergegeven: de risicocontour. Die risicocontour kan vervolgens worden gebruik voor het ruimtelijk inpassen van risicovolle activiteiten binnen bedrijven.


Risicoberekeningen worden uitgevoerd met speciale rekenmodellen die met software zijn geautomatiseerd. In Nederland is door de overheid het model SafetiNL voorgeschreven.


Lees verder... 

gasfabriek
Grote Oil Truck

RISICOBEREKENING TRANSPORTROUTES

Transport van gevaarlijke stoffen vindt onder meer plaats over de weg. Rijks- en provinciale wegen zijn hiervoor doorgaans vrijgesteld. Dit transport gaat echter wel gepaard met risico's voor de omgeving.

Als een nieuw bouwplan is voorzien in de nabijheid van een transportroute moeten die risico's worden gekwantificeerd. Dat moet tot uiting komen in een ruimtelijk plan. Hiervoor is door de overheid het model RBMII beschikbaar gesteld. Met dit pakket kunnen het plaatsgebonden- en groepsrisico worden berekend.

Lees verder...

BRZO INRICHTINGEN

Bedrijven met een grote hoeveelheid gevaarlijke stoffen in proces of opslag vallen mogelijk onder het Besluit risico's zware ongevallen (BRZO). Deze bedrijven moeten meer doen om incidenten te voorkomen. Zo moet een actief preventiebeleid worden gevoerd. Het BRZO is regelgeving dat zowel toegepast in het kader van milieuveiligheid als in het kader van arbeidsveiligheid.

Lees meer

gas Managment_2

Kunnen wij iets voor u betekenen? Neem vandaag contact met ons op.

Veiligheid: Services

CONTACT

Bezoekadres: De Dijken 7F, 1747 EE Tuitjenhorn

Postadres: Postbus 82, 1800 AB Alkmaar

info@preventadviesgroep.nl

Bedankt voor de inzending!

Customer Service Rep
Veiligheid: Contact
bottom of page